سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

درباره سازمان جهاد کشاورزی

رسالت اصلی وزارت کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم کشور است. در تامین امنیت غذایی 4 محور اساسی حفظ منابع پایه ، مدیریت بر زمین ، آب و خاک ، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده ها، مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید  وجود دارد . در صورت حصول  این چهار اصل را در کنار هم ، امنیت غذایی تامین خواهد شد.

امکانات بکار رفته در طراحی این وب سایت

HTML5
bootstrap
css3
jquery
Responsive
joomla