شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

امروزه نمایشگاههای بین المللی در کشور ما، در جهت توسعه صادرات،رونق تولید ونزدیکی به استانداردهای جهانی صنعت و تجارتنقش مهمی دارند. صنعت نمایشگاهی علاوه برآن، در ذات خود حرکتی فرهنگی است وبه همان میزان پیام های فرهنگی سایر نقاط را به استان می آورد.